#
Изисквания към авторите
Българската Асоциация за Двигателни Нарушения издава списание "Двигателни нарушения", два броя годишно. В него ще се публикуват оригинални статии, обзори, кратки научни съобщения, нови диагностични методи и новости в терапията, свързани с проблемите на двигателните нарушения (Паркинсонизъм, Дистонии, Хорея, Множествена склероза, Невро-мускулни заболявания, Заболявания на периферната нервна система и др.). Приемат се само непубликувани материали. В списанието ще се помества актуална информация, рецензии на статии и книги.
Статиите трябва да бъдат отпечатани на компютър на двоен интервал на лист със стандартен размер А4. Всяка страница трябва да съдържа 30 машинописни реда, с 60 знака на ред. Графиките, фигурите и илюстрациите трябва да бъдат отпечатани всяка на отделен лист.

НАЧИН НА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ:
Заглавна страница
Пълно заглавие, имената на авторите, инсти-туцията, в която работят, означена с цифра зад името им, ако авторите работят на различни места, пълен адрес за кореспонденция.
Резюме
Трябва да е отпечатано на отделна страница, както на английски така и на български език и дъл-жина 30 реда. Трябва да съдържа заглавие, имената на авторите, въведение, целите на проучването, контингент, методики и получени резултати, обсъждане. Резюмето завършва с ключови думи, подредени по азбучен ред и адрес за кореспон-денция.
Оригинални статии и кратки научни съобщения
Те трябва да съдържат: въведение, контин-гент и методики, резултати, обсъждане и литература. Те се разграничават с подзаглавия на всяка една от тези части. Оригиналните статии трябва да бъдат до 8 стандартни страници, а кратките научни съобщения - до 4 страници, включително илюстрации, таблици, резюме и ли-тература. Таблиците и илюстрациите са номери-рани с арабски цифри.
Обзорни статии
Те трябва да съдържат резюме и литература и да бъдат до 10 страници.
Таблици и илюстрации
Всяка таблица или илюстрация да се представя на отделен лист. На гърба им да се отбелязва с молив авторите и заглавието на материала, както и вертикалната посока със стрелка. За публикуване на снимки, същите трябва да бъдат ясни и черно-бели фотографии. Публикуването на цветни снимки се заплаща от автора.
В текста на ръкописа трябва точно да бъдат обозначени местата за включване на таблиците и фигурите. Мерителните единици да се предста-вят в SI и да се изписват на латиница.
Литература
Да не съдържа повече от 20 заглавия за научни-те съобщения и до 30 за обзорните, като се отпечатват на отделен лист, на двоен интервал. Авторите се подреждат по азбучен ред, като се из-писват фамилиите и инициалите на всички автори. В началото се изброяват източниците на кирили-ца, а след тех-тези на латиница. Заглавията на цитираните статии се представят изцяло, а съкратените названия на списанията-както в Index Medicus. В текста цитираните автори се означават с поредния номер от литература.
Пример
Научна статия
Jahanshahi, M., Rowe, J., Fuller, R. Cognitive Executive Function in Dystonia. Movement Disorders, 2003, 18, 1470-1481.
Глава от книга
Ferrari, M.D., Haan, J. Drug treatment of migraine attacks. In: Headache, GOASDSBY, P.J., Silbertein, S.D., eds. Boston: Butterworth-Heinemann, 1997, 117-131.
Книга
Cummings, J.L. and Benson, D.F. Dementia: A Clical Approach. Second ed. Boston: Buterworth-Heinemann, 1992, pp.348

Публикациите трябва да се изпращат на e-mail: dr.gstoyanova@abv.bg или записани на диск на адрес:
Чл. Кор. Проф. д-р Иван Миланов; УMБАЛНП "Св. Наум"
Ул. "Любен Русев" №1; София 1113

Заглавна страница
Пълно заглавие, имената на авторите, инсти-туцията, в която работят, означена с цифра зад името им, ако авторите работят на различни места, пълен адрес за кореспонденция.

INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS

"Movement Disorders" is a journal, publishing original articles on various movement disorders topics (Parkinsonism, Dystonia, Chorea, Multiple Sclerosis, Neuromuscular Diseases, Peripheral Nervous System diseases, etc.) twice a year. Manuscripts are considered for publication provided they have not been published elsewhere. All articles undergo peer review. The journal publisher reviews, scientific articles, short communications, case reports, and letters to the editor. All materials must be submitted in English. Reviewes should not exceed 10 standard type-written pages (30 lines, 60 characters per line). The limit for scientific articles is 8 pages; for short communications and case reports - 4 pages, including the title page, abstract, tables, figures, and references; and for letters to the editor - 1 page.
AUTHORS ARE KINDLY ASKED TO PREPARE THE MANUSCRIPTS IN THE FOLLOWING WAY:

Title page should include:
a. Title
b. Name(s) of the author(s).
c. Name(s) of the institution(s) where work was carried out. If there are more than two authors from different institutions their names should have a reference superscript index.
d. Detailed mailing address
Second page should include a brief abstract (30 lines) organized in Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusions, and Keywords (no more than 6) in an alphabetical order.
The articles should have the following sections:
Introduction, Materials and Methods, Rezults, Discussion, Conclusions, References, and Legends. All data should be given in Si. All abbreviations should be explained when appearing for the first time.
Figures:
All figures should be numbered and submitted on separate sheets. The first author's name and the number of the figure should be placed on the back of each figure sheet.
Pictures:
Only black and white, high contrasr, high quality glossy photographic prints should be submitted. Colored illustrations will be included in the journal at extra cost.
Tables:
All tables should be numbered and submitted on separate sheets including appropriate headers and captures with a minimum explanatory text.
The location of the figures, pictures, and tables should be indicated with a pencil in the text.
References:
Citations of articles in the text should be supple-mented by reference numbers in brackets. The list of citations should be organized in an alphabetical order according to the first author’s last name. References may contain up to 30 titles for reviews, up to 20 for articles, and up to 10 for short communications. The journal should be abbreviated according to Index Medicus.
Examples of references:
Jahanshahi, M., Rowe, J., Fuller, R. Cognitive Executive Function in Dystonia. Movement Disorders, 2003, 18, 1470-1481.
Ferrari, M.D., Haan, J., Drug treatment of migraine attacks. In: Headache. GOASDSBY, P.J., eds. Boston: Butterworth-Heinemann, 1997, 117-131.
Cummings, J.L. and Benson, D.F. Dementia: A Clical Approach. Second ed. Boston: Buterworth-Heinemann, 1992, pp.348

Please submit the manuscript to email:
dr.gstoyanova@abv.bg.
Prof. Ivan Milanov, MD, PhD, DSc.
Editor-in-chief of "Movement Disorders"
University Hospital "St. Naum"
Department of Neurology,
Ljuben Russev str. 1
1113 Sofia, Bulgaria