#
Устав
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ И ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ”.

Приет на учредително събрание, състояло се в курорт „Боровец”
на 22 септември 2007 г.
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. (1) Сдружението с нестопанска цел „Асоциация по клинична електромиография и евокирани потенциали”, наричано по-долу за краткост „сдружението”, е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията му.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ И ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ”, което може да се изписва и на чужд език.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: област София, гр. София 1113, район „Изгрев”, жк. Изток, ул. „Д-р Любен Русев” № 1.

Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Определяне на дейността
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза на лекари невролози, сертифицирани по клинична електромиография и други лица, които упражняват лечебна, изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали.
Основни цели на сдружението
Чл. 6. (1) Сдружението обединява на доброволни начала специалисти от различни научни области с интереси в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали с оглед извършване на научни разработки, внедряване на получените резултати в клиничната практика и разпространение на научни знания в тази област. Дружеството си поставя изключително идеални цели с цел разширяване на научните познания.
(2) Основните цели на сдружението са:
1. Организиране на научни симпозиуми и конгреси
2. Планиране и подпомагане на научни разработки
3. Организиране на обучение на лекари в областта на клиничната електромиография и евокираните потенциали
4. Разпространяване на новости в областта на клиничната електромиография и евокираните потенциали сред пациенти
5. Внедряване на нови научни разработки в клиничната практика
6. Поддържане на контакти и извършване на научен обмен с други сродни организации
7. Защита на правата на болните, страдащи от заболявания на периферната нервна система и мускулите съобразно с приетите български и международни нормативни актове, като с основно значение е защитата на правото им на съвременно, ефективно и адекватно лечение.
Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7. За постигане на своите цели АСОЦИАЦИЯТА ПО КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ И ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ:
1. организира конгреси, конференции, научни срещи, изложби, семинари, курсове и лекции
2. улеснява достъпа и разпространението на знания в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали за специалисти от други области и обществеността
3. развива връзки при взаимен интерес със сродни национални и международни професионални и научни организации
4. приема и изисква високи стандарти на лечебната, изследователската, преподавателската и друга професионална дейност в областта на клиничната електромиография
5. изисква от членовете си постоянно усъвършенстване и професионални знания и умения
6. насърчава и подпомага професионалното обучение на своите членове, изследователската работа в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали
7. осигурява сътрудничество и взаимопомощ с институции и организации в страната за постигане на своите цели
8. стопанска дейност, която включва изследователска, издателска, консултантска, експертна, просветна, обучителна дейност, разпространение на професионална литература, пособия и други материали, необходими за постигане на целите на сдружението и други дейности, допустими от закона.

II. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл. 8. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да само сертифицирани лекари електромиографисти, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.
Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
6. да участва в постоянните комитети и временните комисии, съвети и експертни групи, ако бъдат избрани или назначени
7. да ползва с предимство програмите на сдружението за професионално обучение, информация и изследователска работа
Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да участва активно в дейността на Асоциацията за постигане на целите й.
Чл. 11. (1) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
(2) Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. при отпадане
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението, продължило повече от 1 година. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО
Имущество
Чл. 14. Имуществото на сдружението може да се състои от правото на собственост и други вещни права върху пари, вещи, имуществени вноски от членовете, вземания, права на ползване и други права, необходими за неговата дейност, които законодателството допуска.
Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 2 (два) лева и се заплаща всеки месец. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася.
(2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.
(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.
(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
(6) Източници на средства на сдружението могат да бъдат и:
- постъпления от стопанска дейност, която ще се осъществява съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
- постъпления от печатни органи на сдружението, от образователни, информационни, изследователски и други програми, организирани от него
- постъпления от завещания, дарения, субсидии, спонсори и др.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Чл. 16. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителен съвет.
Състав на Общото събрание
Чл. 17. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство
Чл. 18. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 19. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други вътрешни за сдружението актове;
3. преобразува и прекратява сдружението;
4. приема и изключва членове;
5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет, Контролния съвет и Комитета по етика и определя възнагражденията им;
6. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
7. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
8. взема решение за откриване и закриване на клонове;
9. взема решение за участие в други организации;
10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
11. приема бюджета на сдружението;
12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
13. приема отчета за дейността на Управителния съвет, Контролния съвет и Комитета по етика;
14. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
15. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
16. определя печатните органи на Асоциацията и избира редакционните тела
Провеждане на общо събрание
Чл. 20. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
Право на сведение
Чл. 22. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл. 23. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
Кворум
Чл. 24. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
Право на глас
Чл. 25. Всички членове имат право на един глас.
Конфликт на интереси
Чл. 26. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство
Чл. 27. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 19, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл. 28. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Протокол
Чл. 29. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Управителен съвет
Чл. 30. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.
(3) Управителният съвет е в състав от 5 (пет) члена, които са членове на сдружението. Членовете на Управителния съвет избират от своя състав председател, заместник-председател и секретар.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Чл. 31. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 32. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
Кворум и мнозинство
Чл. 33. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен в случаите предвидени в чл. 32, ал. 8 - 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
Председател
Чл. 34. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един или повече от своите членове - председател. Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(2) Председателят:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.
6. Решава всички текущи въпроси на сдружението в изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Той представлява сдружението в страната и в чужбина.
7. Председателят назначава председателите и членовете на постоянните комитети
8. Председателят може да сформира временни комисии, съвети, работни групи по различни проблеми с участие на членове на сдружението или други експерти.
9. В случай на отказ, смърт или невъзможност за изпълняване на длъжността, председателят се замества от заместник-председател.
Секретарят организира текущата работа на Управителния съвет, отговаря за документацията на сдружението, кореспонденцията и връзките с лица и институции.
Книги на дружеството
Чл. 35. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да
получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Основания за прекратяване
Чл. 36. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VI. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 37. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание, в съответствие с целите на сдружението. Ако решението не е взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Чл. 38. Сдружението може да създава фондове, спомагателни каси, да създава и да участва във фондации и в други организации, които да способстват за постигане на целите й, като решения за това се вземат от Общото събрание

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 39. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 40. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация по клинична електромиография и евокирани потенциали”, състояло се на 22 септември 2007г. в курорт „Боровец”, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

УЧРЕДИТЕЛИ: ПОДПИСИ:
1. Проф. Д-р Стоян Василев Байкушев ............................................................................
2. Проф. Д-р Иван Господинов Миланов ..........................................................................
3. Проф. Д-р Борянка Атанасова Ишпекова ....................................................................
4. Доц. Д-р Сийка Василева Новачкова – Спасова .........................................................
5. Д-р Десислава Богданова Цветанова .............................................................................
6. Д-р Антонин Георгиев Гечев ...........................................................................................
7. Доц. Пламен Цветанов Георгиев ....................................................................................
8. Д-р Иля Моис Нисимов ....................................................................................................
9. Д-р Соня Иванова ..............................................................................................................
10. Д-р Иван Георгиев Лисичков .........................................................................................