#
Асоциация по Клинична електромиография и Евокирани потенциали - цели и задачи

Електромиографията е високо специализиран метод за диагностициране на уврежданията на периферния двигателен неврон (предно-роговите клетки , коренчетата на периферните нерви и самите периферни нерви ,мускулите и нервно – мускулното предаване). Чрез по- специализирана техника може да се проследи функцията на целия пирамиден път и да се изследва единичномускулно влакно.

Основна цел на Асоциацията по Клинична електромиография и Евокирани потенциали е защита на професионалните интереси на членовете и представляването им пред официалните институции. Тя обединява на доброволни начала специалисти от различни научни области с интереси в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали с оглед извършване на научни разработки, внедряване на получените резултати в клиничната практика и разпространение на научни знания в тази област. Осъществява дейност в полза на лекари невролози, сертифицирани по клинична електромиография и на други лица, които упражняват лечебна, изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на клиничната електромиография и евокирани потенциали.